എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, March 10, 2010

കലി.കോം

ഇതു വഴി;
ഭൂലോക ചന്തയുടെ
അകത്തളങ്ങളിലേക്കുള്ള
മൂഷിക വഴി.
മൂന്നാംഗലേയവും
പിന്നെ നാമവും കോമും
ഈ വഴിയിലേക്കുള്ള
താക്കോല്‍ മൊഴി.
ഒരീമെയിലില്‍

ആഗോളവത്കരിക്കപ്പെട്ട
പ്രണയാക്ഷരിയുടെ
പ്രലോഭന മിഴി.
വലക്കണ്ണികള്‍

വഴിക്കണുകളാവുന്ന
ഉത്തരാധുനികതയുടെ
വാണിഭചുഴി.
അധിനിവേശങ്ങളുടെ
ശ്വേത വൈറസുകള്‍
ഇളകിയാര്‍ക്കുന്ന
ചതിക്കുഴി.
ഭൂമിക
ഭൂപടങ്ങളുടെ
ഇത്തിരിവട്ടത്തിലെക്ക്
ഒതുങ്ങും നിലവിളി;
ഒരെലിയുടെ കൊലവിളി!!

No comments:

Post a Comment