എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, February 10, 2017

..........

നിശ്ശബ്ദതയുടെ താഴ്‌വരയിൽ
ശൈത്യം പൂക്കുന്ന ദലമില്ലാമരങ്ങൾ..
ശരത്കാലത്തിന്റെ ശോകശിഖിരങ്ങൾ..
സ്മൃതിയെന്നു പേരുള്ള ഋതുവിൽ
മൃതി രുചിക്കാത്ത മൗനങ്ങൾ..!
മേഘച്ചവർപ്പുള്ള മഴരുചികളിൽ നിന്ന്
വേനൽമണങ്ങളെ പകുക്കുന്ന കാനൽ....!

മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന്
മൊഴികളുടെ പുഴ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു....
വിപ്ലവങ്ങളുടെ ചായക്കോപ്പകൾ
നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന മജ്‍ലിസ്..
കവിതകളുടെ പട്ടം പറക്കുന്ന
ആകാശത്തിൽ നിന്ന്
ഒളിച്ചോടിപ്പോന്ന മേഘങ്ങൾ..

ഒറ്റപ്പെട്ടവരുടെ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്
ജീവിതം  പകുത്തെടുത്ത
കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ ചൂരുള്ള
കഫൻനിനവുകൾ

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന്
പറന്നുയരുന്ന മുൻപേ
ചിറകു കുടഞ്ഞു തയ്യാറാവുന്ന
കിനാവിന്റെ പക്ഷികൾ...

ഇരുട്ടിന്റെയത്രക്ക് അപരിചിതമായ
നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്
അഴിച്ചെടുത്തു നെയ്യുന്ന
ഒരു നിമിഷം;
പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാതെ
ഉടലറ്റു പോയ രണ്ട് നിഴലുകൾ...!!

🎑

.............

ഉന്മാദം
അതിന്റെ
വിരലുകൾ കൊണ്ട്
എന്റെ സ്വപ്നം വരയ്ക്കുന്നു..
അഴിഞ്ഞു പോയ
നിലാവിന്റെ
ചികുരഭാരങ്ങൾ
ഉടലിൽ പകർന്ന രാത്രി..
മറന്നു പോയ
പകലിലേക്ക്
തിരിച്ചെയ്യാനുള്ള
ഓർമ്മയുടെ മണമുള്ള
നിനവമ്പുകൾ..!

കടലതിന്റെ
തിരത്തലപ്പുകൾ കൊണ്ട്
എന്റെ കവിതയെപ്പുണരുന്നു..
വൃത്തങ്ങൾ പരന്നു പോയ
വിതാനങ്ങളിൽ നിന്ന്
തികച്ചും ഈണമറ്റ
വരികളുടെ
ബഹളങ്ങൾ...
മറഞ്ഞു പോയ
പ്രിയകവികളുടെ വിലാപങ്ങൾ;
പിടയുന്ന 'കവിതകൾ'...!!

മരണമതിന്റെ
കറുത്ത/വെളുത്ത പുടവ കൊണ്ട്
എന്റെ ജീവിതത്തെ പുതക്കുന്നു..
ഉടൽത്താഴ്‌വരയിൽ
മുകിൽച്ചിറകണിഞ്ഞ മൗനം..
മഞ്ഞവെയിൽപ്പടവിൽ
ഏകാകിയായൊരു മരുഭൂമി;
പ്രവാസം...!!!

🎑