എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

ഷവര്‍മ്മ

*
എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തു..
മരണത്തിന്റെ ഗന്ധം ഉന്മാദമായി ആത്മാവില്‍ നിറയുന്നു..
ഈ ചില്ലുകസേരയില്‍ എന്‍റെ നിശ്വാസങ്ങള്‍
...ഒരു ബില്ല് കടലാസില്‍ നനയുന്നു..
ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ഷവര്‍മ്മയിലെ അവസാന തുണ്ടും
എന്‍റെ അന്നനാളം തഴുകി, ആമാശയത്തിലെ
രുചി തേഞ്ഞ ആശയങ്ങള്‍ മെഴുകി

ഒരു ചീഞ്ഞ മണമുള്ള ഓര്‍മയില്‍
എന്നെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്ത്.. അങ്ങനെ..

No comments:

Post a Comment