എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

എന്റെ വില; നിന്റെയും..

****
എന്റെ ആകാശവും, ഭൂമിയും, സ്വപ്നങ്ങളും...,
എന്റെ പുഴകളും, മഴകളും, ഓര്‍മ്മകളും..,
എല്ലാം അവര്‍ വിറ്റു തുലച്ചു..!
...എന്റെ പ്രണയവും, പ്രണവവും, ഗ്രിഹാതുരതയും
സ്വിസ്സ് ബാങ്കിലെ ലോക്കറില്‍..
എന്റെ ദാഹവും, മോഹവും, മൃഗതൃഷ്ണയും
ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ളച്ചാലില്‍..
എന്റെ ഭൂതവും, ഭാവിയും, വര്‍ത്തമാനവും
അണ്ണാച്ചിബാഗില്‍ പണയത്തില്‍..!
നിന്നെയുമവര്‍ വെറുതെ വിട്ടോ?
നിന്റെ മാനവും, മേനിയും, മൌനങ്ങളും
അവര്‍ കട്ടു രസിച്ചു..
നിന്റെ നേരും, നോവും, വിലാപങ്ങളും
അവര്‍ കേട്ട് സുഖിച്ചു...
(പിന്നെ, നിന്നെയവര്‍ വിറ്റു കാശാക്കി..!)
അങ്ങനെ,
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാന്‍
എന്നെത്തന്നെ വില്‍ക്കാന്‍ ചന്തയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍
എനിക്കും കിട്ടിയൊരു വില...
ഒരു ഓട്ടക്കാലണ..!!

No comments:

Post a Comment