എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

പിന്കാഴ്ച..


**
തീരാത്തൊരഴലിന്റെ
മഷിയില്‍ മുക്കിത്തേച്ച
മായാതെ മായുന്ന
...പടമാണ് ജീവിതം..
ഉടയാത്ത മൌനത്തിന്‍
കടലായിരം തീര്‍ത്ത
വാചാലമാം തിരക-
ളാണെന്റെ പ്രണയം..
മഴയുടെ കുളിര്‍വിരല്‍
തുമ്പു കൊണ്ടീ കാല-
ദര്പ്പണത്തില്‍ പോറു-
മീറനാം ബാല്യം...
പുലരിയില്‍ വെയില്‍ മേഞ്ഞ
പാതയില്‍ പതിയെ-
യലിയുന്ന ഹിമബിന്ദു-
വാണെന്റെ യൌവനം..
പുഴയുടെ പുളിനപദനങ്ങളില്‍
ഒഴുകി..
ഒഴുകിയലയുന്നൊരോടങ്ങ-
ളോര്‍മ്മകള്‍..!
ഇരവിലെയിരുള്‍ തേഞ്ഞ
നിലവിന്റെ നെറുകയില്‍
ചന്ദനം ചാര്‍ത്തുന്ന
സ്മൃതിയുടെ സുഗന്ധം..!!
**No comments:

Post a Comment