എന്നെ ലൈക്കണേ....

Sunday, March 31, 2013

അവര്‍ക്കെന്തറിയാം..??
എനിക്കറിയാം; 
നിങ്ങള്‍ക്കെന്തറിയാം 
എന്ന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് 
എനിക്കെന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്ന 
മൌഡ്യം കലര്‍ന്ന 
ആത്മപ്രശംസയുടെ 
ചിറകിനടിയിലേക്ക് 
ഉത്തരം സ്വയമൊതുങ്ങുമ്പോള്‍ 
നിനക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല...! 

നിനക്കുമറിയാം; 
നിങ്ങള്‍ക്കെന്തറിയാം 
എന്ന മറുചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് 
നിനക്കെന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്ന 
കൌതുകം കുതിര്‍ന്ന 
സംഭീതചിന്തകളുടെ 
അഗ്നിനാളങ്ങളില്‍  
ചോദ്യം തന്നെ ഉരുകിത്തീരുമ്പോള്‍ 
എനിക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല...!! 

അതാണ്‌ പറഞ്ഞത്; 
അവര്‍ക്കെന്തറിയാം??? 

.....ശുഭം... No comments:

Post a Comment