എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, February 10, 2017

.............

ഉന്മാദം
അതിന്റെ
വിരലുകൾ കൊണ്ട്
എന്റെ സ്വപ്നം വരയ്ക്കുന്നു..
അഴിഞ്ഞു പോയ
നിലാവിന്റെ
ചികുരഭാരങ്ങൾ
ഉടലിൽ പകർന്ന രാത്രി..
മറന്നു പോയ
പകലിലേക്ക്
തിരിച്ചെയ്യാനുള്ള
ഓർമ്മയുടെ മണമുള്ള
നിനവമ്പുകൾ..!

കടലതിന്റെ
തിരത്തലപ്പുകൾ കൊണ്ട്
എന്റെ കവിതയെപ്പുണരുന്നു..
വൃത്തങ്ങൾ പരന്നു പോയ
വിതാനങ്ങളിൽ നിന്ന്
തികച്ചും ഈണമറ്റ
വരികളുടെ
ബഹളങ്ങൾ...
മറഞ്ഞു പോയ
പ്രിയകവികളുടെ വിലാപങ്ങൾ;
പിടയുന്ന 'കവിതകൾ'...!!

മരണമതിന്റെ
കറുത്ത/വെളുത്ത പുടവ കൊണ്ട്
എന്റെ ജീവിതത്തെ പുതക്കുന്നു..
ഉടൽത്താഴ്‌വരയിൽ
മുകിൽച്ചിറകണിഞ്ഞ മൗനം..
മഞ്ഞവെയിൽപ്പടവിൽ
ഏകാകിയായൊരു മരുഭൂമി;
പ്രവാസം...!!!

🎑

2 comments:

 1. ഉന്മാദം
  അതിന്റെ
  വിരലുകൾ കൊണ്ട്
  എന്റെ സ്വപ്നം വരയ്ക്കുന്നു..
  പ്രിയകവികളുടെ വിലാപങ്ങൾ;
  പിടയുന്ന 'കവിതകൾ'...!!

  ReplyDelete
 2. പ്രവാസം...
  ആര്‍ദ്രമായ വരികള്‍
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete