എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, November 11, 2015

......

വാഴ്‍വിന്റെയാഴങ്ങളിൽ
നീയഴൽ ചൂടി
മരുവിന്റെ ചുഴികളെ-
ന്നുയിരിൽ പഴുക്കവേ..
പതിയെ മഴയഴിയുന്ന
വെയിൽ നൂലുകൾ
കൊണ്ടൊരിടവഴിയിൽ കാലമൊരു
പുടവ തുന്നീടവേ...

ഈയുഷ്ണ വൈതരണി
തമ്മിലൊന്നായ് താണ്ടി-
യിന്നിതാ പിന്നിട്ടതെത്ര
സംവത്സരം...!
ഇതു വേർത്ത യാത്രയുടെ
നേർത്ത മദ്ധ്യാഹ്നം;
സ്മൃതി കൂർത്ത പാതകളിൽ
കോർത്ത കാൽപ്പാടുകൾ...!

ഒരു സ്വപ്നമിനിയും
മുളക്കാത്ത ചിറകുമായ്
വിരഹമൗനം തേച്ചൊ-
രിരവിനെ പ്പൊതിയെ,
ഒരു മോഹമിനിയും
കിളിർക്കാത്തൊരിലയുമായ്‌
ഗതകാലശിഖരിയായ്‌
ജന്മരൂഹങ്ങളിൽ....!!

......

2 comments:

 1. ഇനിയും യാത്ര.........
  ജന്മരുഹങ്ങളിലൂടെ....
  നല്ല വരികള്‍
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 2. ഒരു സ്വപ്നമിനിയും
  മുളക്കാത്ത ചിറകുമായ്
  വിരഹമൗനം തേച്ചൊ-
  രിരവിനെ പ്പൊതിയെ,
  ഒരു മോഹമിനിയും
  കിളിർക്കാത്തൊരിലയുമായ്‌
  ഗതകാലശിഖരിയായ്‌
  ജന്മരൂഹങ്ങളിൽ....!!

  ReplyDelete